Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy LA MIA MODA , dostępny pod adresem internetowym www.lamiamoda.pl, prowadzony jest przez Rafała Putkowskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CREATIVA Rafał Putkowski ul . Wiejska 68a lok 4 , 15-352 Białystok ,  NIP :5423261905, REGON :365658024
 2. Niniejszy regulamin sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta , wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa , które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy .
 3. Regulamin określa zasady składania zamówień , sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego www.lamiamoda.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgoda na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte .

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

CREATIVA Rafał Putkowski ul. Wiejska 68a lok 4 , 15-352 Białystok 

NIP: 5423261905  oraz REGON 365658024

 • Klient – osoba fizyczna , która ukończyła co najmniej 18 rok życia , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych .
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lamiamoda.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego .
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – to funkcjonalność sklepu , umożliwiająca kompletowanie zamówień produktów przez klienta . Dodanie produktu do listy produktów objętych zamówieniem następuje przez użycie przycisku koszyk , znajdującego się przy produkcie w obszarze strony sklepu .
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Dni Robocze – to dni od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy , o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy Sprzedaży.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lamiamoda.pl lub pisemnie na adres Creativa Rafał Putkowski ul Wiejska 68a lok 4 , 15-352 Białystok

                                                            Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej www.lamiamoda.pl
 2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę , we wszystkie dni roku . Termin realizacji zamówienia złożonego w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy rozpoczyna bieg w pierwszym najbliższym dniu roboczym .
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę
 4. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1-3 Dni Roboczych chyba , że indywidualne ustalenia stanowią inaczej .
 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu .
 6. Złożenie zamówienia przez klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną przez sprzedającego za pośrednictwem e-mail , w którym zawarte będą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty .
 7. Termin płatności wynosi 3 Dni Robocze . Jeśli w tym terminie płatność nie nastąpi zamówienie jest anulowane , a Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyczynie anulowania zamówienia . Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowy sklepu .
 8. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta .
 9. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne ,Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia .W przypadku rezygnacji przez Klienta z części lub całości opłaconego zamówienia , kwota zapłacona przez Klienta za niezakupione towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta .
 10. Paragon lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu .

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. Przesyłka Paczkomatowa
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 15-352 Białystok, ul. Wiejska 68A lokal 5 Butik Stacjonarny La Mia Moda
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze,
 7. Płatność za pobraniem,
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 9. Płatności elektroniczne, realizowane zgodnie z regulaminem świadczenia usług elektronicznych podmiotu obsługującego usługi elektroniczne,
 • Płatność kartą płatniczą.
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu
 •  W razie odmowy odebrania zamówionej paczki za pobraniem klient zobowiązany jest do    wpłaty 30 zł na konto sprzedawcy tytułem pokrycia kosztów przesyłki , Kolejne zamówienia osób nie odbierających paczek będą od razu anulowane .

                                                            Przedmiot Transakcji

1.Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów .

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych , polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasów Produktów podlegających promocji .

3. Wszystkie oferowane Produkty są fabrycznie nowe .

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostawy lub odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.  Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres: La Mia Moda ul. Wiejska 68a lok 5 , 15-352 Białystok niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Zwracany produkt musi posiadać komplet metek , paragon oraz nie może być używany ani zabrudzony .
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Produkt został dostarczony do miejsca zamieszkania Klienta w chwili zawarcia umowy Sprzedaży, jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres : La Mia Moda ul. Wiejska 68a lok 5 , 15-352 Białystok .

                                     Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Creativa Rafał Putkowski , ul Wiejska 68a lok 4 , 15-352 Białystok . Dan e osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz 926 z późn. zm.).
 • Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu Lamiamoda i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów .Informacje o adresie dostawy udostępnione są podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów .
  • Dane ( imię i nazwisko , adres , telefon , adres e-mail ) pozyskiwane są tylko ze strony www.lamiamoda.pl.
  • Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i dokonania zmian w udostępnionych danych kontaktując się przez pocztę pod adresem   kontakt@lamiamoda.pl  , bądź pod numerem telefonu 600085765. Pod tym adresem i numerem telefonu można zgłaszać skargi gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych .

Postanowienia końcowe

1.Składając zamówienie , Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia .

2.Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim .

3.Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością właściciela Sklepu . zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody właściciela Sklepu pod odpowiedzialnością karną .

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( dz.U.2014 r. poz.827 ze zm. )

5.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta .Nie może być również w ten sposób interpretowane , gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu .

6.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt :

 kontakt@lamiamoda.pl    lub pod numerem telefonu 600 085-765 w godzinach 10-17